Meer AC
FAQ
Social Media
Instagram
YouTube
TikTok
VIP
Ecommerce Blocks
Super Megamenus
Media Files
Account
Contact
Start hier

Privacy Beleid

Assad Crypto BV
KVK-nummer: 92303307
Hoofdvestiging: Olympiaweg 4, 3077AL Rotterdam
Vestigingsnummer: 000057928649

AssadCrypto hecht veel waarde aan jouw privacy. Wij streven ernaar om jouw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zullen vertrouwelijk omgaan met de informatie die je bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring informeren wij je over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan.

Categorieën persoonsgegevens
In het kader van de geboden dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens van jou. Dit gebeurt ook wanneer je via onze website een afspraak wilt maken of het contactformulier op onze website invult. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij aanmelding duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij kunnen de volgende gegevens verzamelen:

NAW-gegevens;
Geslacht;
Geboortedatum;
E-mailadres;
Telefoonnummer.
Grondslag voor gegevensverwerking
Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van jou verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken jouw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen jou en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Doeleinden gegevensverwerking
De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

Het aanmaken en bijhouden van jouw account;
Het inplannen van een afspraak;
Het verbeteren van onze dienstverlening;
Het uitvoeren van overige, door jou gevraagde, diensten.
Verstrekking van jouw persoonsgegevens aan derden
Derden waarmee wij samenwerken en die toegang hebben tot jouw persoonsgegevens hebben een verwerkersovereenkomst getekend om aan te tonen dat zij volgens de wet werkzaam zijn. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het beheer van klantgegevens en het verzorgen van de digitale omgeving. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Bewaartermijnen
Overige gegevens zullen wij niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting.

Beveiligingsmaatregelen
Om jouw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen:

Alle personen die namens AssadCrypto van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Binnen de organisatie is een privacybeleid opgesteld en geïmplementeerd.
Jouw rechten
Wanneer je persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt, heb je verschillende rechten die je kunt uitoefenen. Zo heb je recht op inzage, correctie en het wissen van jouw gegevens. Ook kun je ons verzoeken om jouw gegevens aan jou of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat je daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van jouw gegevens. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Indien wij er samen niet uitkomen, heb je altijd het recht (direct) een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om de privacyverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze website bekend worden gemaakt. Wij raden je daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen
Als je naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen en/of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op.


Pagina's
Assad Crypto BV
KVK-nummer: 82596301
Hoofdvestiging: Olympiaweg 4, 3077AL Rotterdam
Vestigingsnummer: 000057928649
Disclaimer: Dit platform biedt geen financieel advies. De informatie die hier wordt gedeeld, dient uitsluitend voor informatieve doeleinden en mag niet worden opgevat als financieel advies. De eigenaren en deelnemers van dit platform aanvaarden geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte verliezen als gevolg van beslissingen die genomen zijn op basis van de content binnen onze Discord-groep. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om professioneel advies in te winnen voordat u financiële beslissingen neemt. 

Uw toetreding tot en deelname aan onze Discord-groep vormt uw acceptatie van deze disclaimer en onze Algemene Voorwaarden, welke u kunt raadplegen via deze link.

Door deel te nemen aan onze Discord-groep erkent u dat u de risico's van investeren begrijpt en dat u volledig verantwoordelijk bent voor uw eigen investeringsbeslissingen en financiële resultaten.
menuchevron-lefttext-align-left